Finfo kritisk til at medlemmene må dekke økte kostnader for Finanstilsynet

I 2024 øker Finanstilsynets kostnader med hele 14,9 % fra i fjor, til kr. 589 259 000,-.  Denne summen må i sin helhet dekkes av de foretak som er under tilsyn.  Finfo har denne uken avgitt høringssvar til det (årlige) forslaget til utlikning av Finanstilsynets kostnader.

Ved tidligere tilsvarende høringsrunder har vi påpekt følgende uheldige utslag ved gjeldende finansieringsmodell:

  • Modellen innebærer at våre medlemmer må bekoste regelverksutvikling som utføres av Finanstilsynet, men som er naturlig hjemmehørende i Finansdepartementet, og da med finansiering over offentlige budsjetter.
  • Modellen bringer Finanstilsynet inn i en uheldig dobbeltrolle som hhv. reguleringsmyndighet og tilsynsmyndighet.

Etter hvert har dette ført til at Finanstilsynet besitter (for) mange hatter på finansrettens område.  I dag fungerer tilsynet ofte både som utreder, forslagsstiller, tilsynsorgan, anklager og sanksjonsmyndighet iht. ett og samme regelverk.

I årets høringsuttalelse har Finfo gjentatt disse innvendingene.

I tillegg har vi påpekt det vi mener er mangelfull behandling av disse problemstillingene i forslag til ny lov om Finanstilsynet, som ble sendt Stortinget tidligere denne måneden.  Lovutvalgets mandat omfattet det å gjennomgå arbeidsdelingen mellom departement og tilsyn.  Dette var altså en betimelig anledning til å endre denne uheldige rollesammenblandingen. Det viser seg likevel at hverken lovutvalget eller departementet har valgt å gå (nevneverdig) inn i disse problemstillingene, til tross for klare oppfordringer (både i mandatet og i fjorårets høringsrunde til ny lov om Finanstilsynet) om å gjøre dette.

Finfos kritikk av denne lovprosessen er tatt inn i årets høringsrunde om utlikning av Finanstilsynets utgifter.  Høringsuttalelsen er sendt i kopi til Finansdepartementet.

Skroll til toppen