Factoring

De elektroniske factoringløsningene gir ekstra trygghet og oversikt som mange bedrifter setter pris på. Men factoring bidrar også til å frig jøre interne ressurser og gi tilgang til kapital som skaper grunnlag for vekst og utvikling. 

Frigjort kapital i takt med kredittsalget
Driftsfinansieringen er viktig for enhver bedrift, og valg av riktig finansstrategi kan være avgjørende for bedriftens liv og utvikling over tid. Enten bedriften vokser eller konsoliderer, vil det være viktig å utnytte det likviditetspotensialet som ligger i omløpsaktiva og særlig kundefordringene. Gjennom factoring utnyttes dette likviditetspotensialet til fulle.

Factoringselskapet finansierer fordringsmassen i form av en fleksibel driftskreditt som kan trekkes på etter behov eller være en likviditetsreserve. Som sikkerhet for driftskreditten får factoringselskapet overdratt/pantsatt kundefordringene, og inntil 85 prosent av fordringsmassen kan forskutteres. Den resterende delen betales ut når debitor har betalt fordringen. I enkelte tilfeller overtar factoringselskapet også kredittrisikoen, slik at bedriften som leverandør får fullt og endelig oppgjør for fordringene.

Bedre styring og kontroll
Den administrative delen av factoring omfatter profesjonell oppfølging av utestående fordringer samt føring og bear- beiding av kundereskontroen. En rekke bedrifter opplever at den effektive kredittiden går ned og at tapene reduseres gjennom factoringtjenesten.

Behovet for fremmedfinansiering minker og den økonomiske handlefriheten gir muligheter til å utnytte blant annet kontantrabatter fra leverandører.

Trygghet og oversikt skapes dessuten gjennom kontinuerlig tilgang til reskontro og rapporter via webbaserte factoringløsninger.

Godt Cash Manangement-verktøy
Cash-management er en integrert del av bedriftens kapitalstrategi. Styring av forretningsbalansen og den kortsiktige delen av finansbalansen krever gode informasjonssystemer, betalingssystemer og administrative styringssystemer.

Factoring inneholder i dag mange av de virkemidler som er nødvendig for å utøve denne viktige funksjonen i bedriften.

 1. Leveranse. Din bedrift selger og leverer varene til kunden på vanlig måte.
 2.  Faktura og notifikasjon. Fakturaen påføres en notifikasjon som forteller at betaling med befriende virkning kun kan skje til factoringselskapet.
 3. Fakturakopi online. Fakturainformasjon sendes til factoringselskapet som en elektronisk fil fra bedriftens økonomisystem.
 4. Opptil 85 prosent forskudd. Din bedrift får opptil 85 prosent av fakturaverdien forskuttert fra factoringselskapet.
 5. Rapporter og oversikt. Din bedrift har online tilgang til all informasjon som vedrører factoringsamarbeidet.
 6. Oppfølging. Factoringselskapet følger opp kundene med purringer og telefoner, eventuelt også inkasso.
 7. Betaling. Kunden betaler fakturaen til factoringselskapet.
 8. Utbetaling av resterende. Når kunden har betalt, oversender factoringselskapet den resterende delen av fakturaverdien med fradrag for provisjoner.

 • Factoring er i sin opprinnelige form en planmessig overdragelse og diskontering av en bedrifts kundefordringer til tredjemann i den hensikt å skaffe seg finansiering. Outsourcing av administrative tjenester og sikring av fordringene har blitt en stadig viktigere del av produktet for kundene.
 • Factoring kom til Europa og Norge på begynnelsen av 1960-tallet.
 • Factoringselskaper tilbyr følgende tjenestespekter:
 • Reskontrobokføring
 • Innkassering av de overdratte fordringene
 • Overtagelse av kredittrisiko på debitor
 • Finansiering (forskuttering) av fordringene
 • Avtalen mellom factoringselskap og klient tinglyses i Løsøreregisteret.
 • Notifikasjon: Factoringselskapets skriftlige meddelelse til debitor om den inngåtte avtalen, samt at betaling i fremtiden kun kan skje til selskapet med befriende virkning.

 • Optimal utnyttelse av fordringspantet gir styrket likviditet og mulighet for vekst
 • Opptil 85 prosent finansiering av utestående fordringer.
 • Frigjort kapital ved redusert kredittid gjennom profesjonell oppfølging av fordringer.
 • Reduserte rentekostnader og økte renteinntekter.
 • Frigjøring av interne ressurser (outsourcing) medfører:
 • Fokus på bedriftens kjerneoppgaver
 • Faste kostnader blir variable
 • Redusert risiko for tap på fordringer
 • Komplett reskontroføring
 • Oversikt og kontroll gjennom online tilgang til reskontro og rapporter
 • Godt Cash-Management verktøy