Regler for bransjesamarbeid

Vedtatt av styret 2017-12-14, sist oppdatert 2023-12-06

Disse reglene gjelder for Finansieringsselskapenes Forening (Finfo)*

——

Finfo skal utføre sitt arbeid i overensstemmelse med norsk lov.

Alt samarbeid med og mellom medlemmene i regi av Finfo skal være forenlig med den til enhver tid gjeldende konkurranselovgivning. Både Finfo og medlemmene har et selvstendig ansvar for å respektere forbudet mot enhver form for avtale, beslutning eller samordnet opptreden som har til formål eller virkning å hindre, innskrenke eller vri konkurransen i markedet.

I møter som finner sted i regi av Finfo og hvor medlemmer deltar, gjelder følgende:

  • Alle møter bør i utgangspunktet følge en på forhånd fastsatt agenda.
  • Det skal ikke diskuteres problemstillinger som medfører brudd på konkurranseloven eller som kan vekke mistanke om brudd på loven. Dette omfatter, men er ikke begrenset til; konkurransesensitive opplysninger knyttet til ulike produkter og tjenester, annen sensitiv forretningsinformasjon, markedsstrategier, osv.
  • Alle deltakere oppfordres til å påpeke eventuelle forhold ved samarbeidet som kan oppfattes som utfordrende ift. konkurranseregelverket.
  • Alle møter bør så langt det er praktisk mulig referatføres. (I referatet bør det tas inn en passus om at møtet ble gjennomført iht. Finfos regler for bransjesamarbeid.)

 

——

* Finansieringsselskapenes Forening har til formål bl.a. å ivareta og samordne finansieringsselskapenes felles interesser og utvikle et godt faglig samarbeid, med sunn konkurranse mellom medlemmene.
Skroll til toppen