Finfo med seier i Høyesterett

Tirsdag 16. april i år avsa Høyesterett en kjennelse av stor viktighet for leasingselskapene i Norge.  Finfo var involvert i saken som partshjelp for den vinnende part.  Høyesterett ga vår side fullt medhold, og påla også motparten å dekke Finfos saksomkostninger.

Uenigheten i saken var av prosessuell karakter, og gjaldt spørsmålet om hvorvidt leasingkunden kan gå rettens vei for å få dom på et hevingskrav etter leverandørens unnlatte utbedring av mangler ved en leaset gravemaskin.  Leverandøren mente at leasingkunden, i egenskap av å ha en avledet (leie-)rett til maskinen, ikke hadde tilstrekkelig rettslig interesse til å fremme et hevingskrav for retten.

Dette spørsmålet berører både gyldigheten av cut off-klausulen ved leasingfinansiering og den avtalefestede rollefordelingen mellom partene i den forbindelse.  Da leverandøren anket saken til Høyesterett, valgte derfor Finfo å erklære partshjelp til støtte for leasingkunden.

Hvis leverandøren hadde vunnet frem med sitt syn ville dagens praksis ikke kunne bli videreført. Leasingselskapene kunne i en slik situasjon blitt påført stor prosessbyrde, noe som i sin tur ville gjøre leasingfinansiering langt dyrere.

I stedet har vi fått det motsatte – vi har fått Høyesteretts stadfestelse på at cut off-klausulen står seg godt, og at tvisteloven åpner for at leasingkunden selv kan fremme et hevingskrav i en prosess for domstolene, selv om kunden ikke er eier av gjenstanden som er beheftet med mangler.  I fravær av en egen leasinglov, som eventuelt kunne ha avklart et slikt spørsmål, finnes det ingen trinnhøyere rettskilde enn en enstemmig avgjørelse fra Høyesterett.

Kjennelsen er en fjær i hatten for hhv. leasingselskapene i Norge, som nå har fått styrket legitimiteten til både cut off-klausulen og til den avtalebestemte rollefordelingen som praktiseres i denne forbindelse; og for Finfo som bransjeforening for de samme leasingselskapene.

Høyesteretts kjennelse er tilgjengelig her.

Skroll til toppen