Etiske regler

Formålet med regelverket
Finansieringsselskapenes Forening har utarbeidet et sett etiske regler som er bindende for alle medlemsselskapene i foreningen. Reglene omhandler medlemmenes virksomhet og opptreden i finansmarkedet.

Formålet med disse etikkreglene er tosidig. Medlemsselskapene får for sin del enkelte sentrale retningslinjer for sin virksomhet i finansmarkedet. Samtidig får omverdenen, altså selskapenes kunder, samarbeidende forretningsforbindelser, myndigheter og massemedia informasjon om hvilken standard man har rett til å forvente og kreve fra være medlemsselskaper. Reglene skal medvirke til god orden og seriøsitet i finansmarkedet og være retningsgivende i forholdet til privatpersoner og bedriftskunder.

De etiske reglene er godkjent av medlemmene i Finansieringsselskapenes Forening og gjelder således bare for disse. Se oversikten over medlemmer.

Generelle regler
a) Finansieringsselskapene skal utføre sin virksomhet på en ansvarsfull måte, og herunder lojalt innrette seg etter de lover, forskrifter, retningslinjer m.v. som utarbeides av offentlige myndigheter.

b) Finansieringsselskapene skal utøve god forretningsskikk både i forhold til konkurrerende institusjoner og i forhold til sine kunder.

c) Finansieringsselskapene skal bidra til at forretningsforbindelser som selskapene benytter i sin finansieringsvirksomhet (låneformidlere, agenter, bilforhandlere, andre kapitalleverandører m.v.) selv opptrer på en måte som er i samsvar med god forretningsskikk.

d) Medlemsselskapene skal gjøre styret og/eller administrasjonen i Finansieringsselskapenes Forening oppmerksom på forhold man blir kjent med, som man antar kan skade medlemmenes og/eller foreningens felles interesser og omdømme.

e) Finansieringsselskapene skal rette seg etter de beslutninger og anbefalinger som treffes av foreningens styre med utgangspunkt i dette etiske regelverk.

f) Finansieringsselskapenes Forening skal hvert år utarbeide en skriftlig rapport om de saker som har vært oppe til behandling vedrørende medlemsselskapers opptreden (anonymisert) i forhold til disse etiske regler. Rapporten skal distribueres til alle medlemsselskaper.

g) Finansieringsselskapene er forpliktet til å gjøre disse reglene kjent for de ansatte i selskapet, samt selskapets styre, representantskap og kontrollkomité.

h) De Etiske regler må ikke benyttes på en måte som kan påvirke konkurransen negativt mellom medlemmene – jf konkurranseloven (2004) § 10.

Forholdet til selskapenes kunder
a) Avtalevilkår som selskapene utferdiger overfor kundene skal være klare og oversiktlige, særlig med henblikk på at alle vilkår som får betydning for kundenes tilbakebetalingsstrøm skal fremgå tydelig. Prinsippene for eventuell renteregulering skal angis. Overfor forbrukerkunder har selskapene et særlig ansvar for å anvende et klart og enkelt språk såvel i markedsføringen som med hensyn til avtalevilkår, kontokortbestemmelser, betalingsvarsler og -påminnelser m.v.

b) Finansieringsselskapene skal gjennomføre en seriøs kredittvurdering av en lånesøker, for – så langt som det er praktisk mulig – å forvisse seg om at vedkommende søker har såvel god evne som vilje til å innfri sine låneforpliktelser. Selskapene skal utvise særlig aktsomhet i forbindelse med markedsføring rettet mot ungdom og innvilgning av lån og kreditter til ungdom.

c) Dersom en forbrukerkunde får betalingsproblemer i forhold til avtalt nedbetalingsplan, og dette skyldes ekstraordinære forhold (uforutsett arbeidsløshet, langvarig sykdom m.v.) bør selskapet bestrebe seg på å tilby en endret nedbetalingsplan tilpasset de individuelle forhold. Selskapet må likevel kunne ivareta de nødvendige hensyn ved eventuell fare for forringet sikkerhet e.l.

d) I forbindelse med egen inkassovirksomhet eller ved bruk av særskilt inkassobyrå, skal finansieringsselskapet påse at inkassovirksomheten foregår i samsvar med god inkassoskikk.

e) Forespørsler fra forbrukerkunder vedrørende avtalevilkår, gjeldsoversikt m.v. skal besvares raskt og nøyaktig. Kontokortutskrifter skal også sendes ut på forespørsel, eventuelt mot et rimelig gebyr.

f) Selskapene skal behandle alle klagehenvendelser raskt og på passende nivå i organisasjonen. Dersom enighet ikke oppnås, skal selskapene gjøre forbrukerkunder oppmerksom på klagemulighetene gjennom Finansklagenemnda Bank.