Etiske regler

Etiske regler i Finansieringsselskapenes Forening

Formålet med reglene
Finansieringsselskapenes Forening har utarbeidet etiske regler som er bindende for medlemmene.  De etiske reglene er utledet av § 4 i foreningens vedtekter og vedtatt av årsmøtet.

Formålet med de etiske reglene er primært å:

  • gi retningslinjer for medlemmenes virksomhet i finansmarkedet.
  • gi medlemmenes kunder, samarbeidende forretningsforbindelser, myndigheter og massemedia informasjon om hvilken standard man kan forvente og kreve fra medlemmene.

De etiske reglene er godkjent av medlemmene i Finansieringsselskapenes Forening.  Se oversikten over medlemmer

 

Etiske regler for medlemmene i Finansieringsselskapenes Forening

a) Medlemmene skal utføre sin virksomhet på en ansvarsfull måte og herunder lojalt innrette seg etter de lover, forskrifter, retningslinjer mv. som utarbeides av offentlige myndigheter.

b) Medlemmene skal utøve god forretningsskikk både i forhold til konkurrerende institusjoner og i forhold til sine kunder.

c) Medlemmene skal bidra til at forretningsforbindelser som de benytter i sin finansieringsvirksomhet (låneformidlere, agenter, bilforhandlere, andre kapitalleverandører mv.) selv opptrer på en måte som er i samsvar med god forretningsskikk.

d) Medlemmene skal gjøre styret og/eller administrasjonen i foreningen oppmerksom på forhold de blir kjent med som de antar kan skade medlemmenes og/eller foreningens felles interesser og omdømme.

e) Medlemmene skal rette seg etter de føringer som gis og anbefalinger som treffes av foreningens styre med utgangspunkt i dette etiske regelverk, herunder bransjenormer vedtatt av styret.

f) De etiske reglene må ikke benyttes på en måte som kan påvirke konkurransen negativt mellom medlemmene, jfr. konkurranseloven (2004) § 10.

g) Avtalevilkår som medlemmene utferdiger overfor kundene skal være klare og oversiktlige. Overfor forbrukerkunder har medlemmene et særlig ansvar for å anvende et klart og enkelt språk så vel i markedsføringen som med hensyn til avtalevilkår, kontokortbestemmelser, betalingsvarsler og -påminnelser mv.

h) I forbindelse med egen inkassovirksomhet eller ved bruk av særskilt inkassobyrå, skal medlemmene påse at inkassovirksomheten foregår i samsvar med god inkassoskikk.

—–

De etiske reglene gjelder også for Finansieringsselskapenes Forening som sådan så langt de passer.

Skroll til toppen