Leasing

Leasing gir bedrifter og næringsdrivende mulighet til å anskaffe seg tidsriktig utstyr og maskiner uten å belaste egenkapital eller andre låne- kilder.
Hovedtanken bak leasingproduktet er å gi kunden disposisjonsrett over et driftsmiddel. Eierforholdet er av underordnet betydning. Leietakeren betaler en leie som dekker renter og avskrivninger på den kapitalen som er bundet opp ved leasingselskapets kjøp av leasinggjenstanden. Leasingselskapet beholder eiendomsretten til gjenstanden under hele leieperioden. 

Full pay out-leasing
Dette er en leasingavtale hvor avtalt leie dekker hele kjøpesummen (med renter) over leieperioden.

Restverdileasing
Ved restverdileasing tilbakebetales inves- teringen bare delvis ved leie fra kunden. I Norge er det vanlig at den resterende del av kjøpesummen betales av leverandør mot at denne kjøper tilbake gjenstanden. I utlandet er det mer vanlig med kundega- rantert restverdi. Det hender også at lea- singselskapet selv tar risikoen for restver- dien (open-end). Da er man mer over mot operasjonell leasing.

Klikk for større bilde

Finansiell leasing
Finansiell leasing er en leieavtale som over- fører til kunden det vesentligste av økonomisk risiko og kontroll knyttet til eiendelen. Avtalen kjennetegnes ved at leasingselskapet kontraktfester tilbakebetaling av hele det investerte beløpet. Ønsker kunden restverdi, må restverdien garanteres av leverandør eller annen garantist.

Operasjonell leasing
Operasjonell leasing er leieavtaler som ikke er finansielle.

Leasing og skatt
Både finansielle og operasjonelle leasing- avtaler er å anse som utleie når det gjelder skatt. Det betyr at leasingselskapet aktiverer objektet og foretar skattemessi- ge avskrivninger. Kunden utgiftsfører leie- beløpet i resultatregnskapet.

Leasing i praksis
Leasingselskapet kjøper inn et driftsmid- del etter spesifikasjoner fra sin kunde. Deretter leies driftsmiddelet av leasing- selskapet til leietaker for en avtalt periode – ofte varierende fra 3 til 5 år. I stedet for å låne ut penger, leier finansieringsselska- pet ut driftsmidler innkjøpt spesielt for formålet.

Hva skjer etter leieperioden?
Etter utløpet av den avtalte leieperioden har bedriften normalt følgende muligheter:

 • Fortsette leieforholdet til en sterkt redusert leie
 • Anmode om å kjøpe utstyret og overta eiendomsretten
 • Si opp avtalen og levere utstyret tilbake til leasingselskapet

Ved restverdileasing har kunden ingen rett til å forlenge leasingavtalen.

 • Hurtig og enkel tilgang på nye driftsmid- ler med minimal likviditetsbelastning.
 • Kunden slipper å belaste investerings- budsjetter. Ikke minst innenfor offentlig sektor anses dette som en stor fordel.
 • De fleste kunder oppnår enkel regn- skapsføring med utgiftsføring av leiebe- løpene over driftsregnskapet. Dette gir redusert balanse og bedre nøkkeltall.
 • Leasing innebærer en skattemessig enkel føring ved at leiebeløpene utgifts- føres direkte. Kunden slipper å måtte føre saldoavskrivninger.
 • Kunden slipper å bekymre seg for hvor- dan han skal bli kvitt utstyret og til hvil- ken pris. Kunden oppnår også beskyt- telse mot negative virkninger av ny teknologi.
 • Leasingavtaler kan kombineres med ulike service- og vedlikeholdsavtaler. Ikke minst innenfor bil er det utviklet løsning- er som avlaster kundene for betydelige ressurser knyttet til oppfølging av biler og bilkostnader.

.

 • Leasing er en enkel måte for nærings- drivende å skaffe seg disposisjonsrett over nødvendige driftsmidler.
 • Leasing betyr finansiell leie, og ble intro- dusert i Norge på begynnelsen av 1960- tallet.
 • Alle som tilbyr finansiell leasing i Norge må ha finanskonsesjon.
 • Ingen egen ”leasinglov” i Norge. Forholdet mellom partene reguleres g jennom standard avtaler.
 • Mest vanlige å lease transportmidler, maskiner og datautstyr.
 • 29,3 prosent av nye næringslivsinveste- ringer i transportmidler, maskiner og utstyr ble leasingfinansiert medlemsselskapene i 2010.