Personvern

Personvernerklæring 

Innledning

Denne personvernerklæringen gjelder for Finansieringsselskapenes Forening (org. nr. 971 482 028) og Finansieringsselskapenes Servicekontor. I det følgende er de to enhetene omtalt som Finfo.

Finfo er bransjeorganisasjonen for finansieringsselskaper som har konsesjon til å drive med leasing, factoring, lån mot salgspant, kredittkort, innløsningstjenester og annen forbrukerfinansiering.

Formålet med behandlingen av personopplysninger
I den utstrekning Finfo behandler personopplysninger er formålet med behandlingen å ivareta medlemsbedriftenes interesser på best mulig måte. 

Hvilke personopplysninger som behandles
Finfo behandler i hovedsak følgende personopplysninger:

  • Kontaktinformasjon (navn, e-postadresse, tlf.nr., arbeidssted, tittel, mv.) på medlemsbedriftenes representanter i Finfos styre og fagutvalg.
  • Kontaktinformasjon (navn, e-postadresse, tlf.nr., arbeidssted, tittel, mv.) på ansatte hos medlemsbedriftene som deltar på kurs i regi av Finfo.
  • Ustrukturerte data (typisk e-postdialog) knyttet til Finfos virke som bransjeorganisasjon.

Behandlingen er begrenset til det som er påkrevet for å ivareta funksjonen som bransjeorganisasjon.

Finfo er behandlingsansvarlig mht. de ovenstående personopplysningene. All behandling skjer i overensstemmelse med den til enhver tid gjeldende lovgivning på området. Finfos IT-drift er satt bort til ekstern databehandler som iht. signert databehandleravtale plikter å følge det samme regelverket.

Behandlingsgrunnlag
Finfos behandling av personopplysninger er hjemlet i ulike behandlingsgrunnlag. De mest aktuelle er:

  • Oppfyllelse av avtale; jfr. GDPR, artikkel 6, nr. 1 bokstav b.
  • Berettiget interesse; jfr. GDPR artikkel 6, nr. 1, bokstav f.

Hvis Finfo har behov for å benytte personopplysningene til et annet formål enn det de opprinnelig ble innhentet for, vil dette ikke skje uten en forutgående klarering med den registrerte.

Innhenting, lagring og sletting av personopplysninger
Finfo innhenter kun personopplysninger i det omfang dette kan begrunnes i det vedtektsfestede formålet om å ivareta medlemsbedriftenes felles interesser og å bidra til kompetanseutvikling på fag og produkt, mv. Finfo har ingen hjemmel til å innhente personopplysninger; alle personopplysninger avgis frivillig til Finfo.

Personopplysninger lagres forsvarlig og gjøres ikke tilgjengelige for uvedkommende.

Personopplysninger som behandles med grunnlag i oppfyllelse av en avtale, slettes når avtalen ikke lenger har relevans eller den alminnelige foreldelsestid er utløpt, og Finfo ikke lenger har noe annet grunnlag for å behandle opplysningene, f.eks. samtykke eller berettiget interesse.

Personopplysninger som behandles med grunnlag i berettiget interesse, lagres så lenge opplysningene har relevans.

Personopplysninger som er innhentet på grunnlag av en rettslig forpliktelse, lagres så lenge det er påkrevd iht. aktuell lovgivning.

E-post inneholdende dokumentasjon av Finfos aktiviteter lagres så lenge dokumentasjonen har relevans.

Rett til å kreve innsyn, retting, sletting og portabilitet
Registrerte har rett til innsyn i de opplysningene Finfo har registrert om vedkommende. Videre kan registrerte be om retting av feilaktige registreringer, protestere mot behandlingen eller kreve sletting og/eller portabilitet av registrerte personopplysninger der dette er relevant.

Innsigelser
Registrerte har rett til å klage dersom vedkommende mener Finfo ikke etterlever personvernlovgivningen. Klage rettes til Datatilsynet som aktuell tilsynsmyndighet.

Kontakt
Spørsmål vedrørende Finfos behandling av personopplysninger kan rettes til:

Finansieringsselskapenes Forening
Postboks 2330 Solli
0201 Oslo

E-post: firmapost@finfo.no

Oppdatering av personvernerklæringen
Denne personvernerklæringen ble utformet ifm. ikrafttredelsen av personopplysningsloven av 2018-06-15. Finfo forbeholder seg retten til ensidig å endre og oppdatere erklæringen.

 

Sist oppdatert 2018-07-12

Skroll til toppen